امروز رژیم نژادپرست صهیونیستی با وحشیانه ترین شکل ممکن، کودکان و زنان و مردم بی گناه غزه را در برابر چشمان سازمان های بین المللی و مدافعان حقوق بشر به خاک و خون می کشد، بر همین اساس حضور در راهپیمایی روز قدس امسال از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است.

از ویژگی های قدس امسال این است که مسلمانان جهان به صورت منسجم تر و همراه با احساس همدردی بیشتر با مردم مظلوم فلسطین ندای اتحاد سرخواهند داد و خشم خود را علیه غاصبان صهونیست به گوش جهانیان خواهند رسانید.