ای شب قدر نهان فاطمه

مهدی صاحب زمان فاطمه

ای که خورشید از تو باشد آیه ای

یوسف از زیبایی تو سایه ای

ای قدم هایت صراط مستقیم

خاک بوست بوده جبریل از قدیم 

آیه الکرسی ز تو زینت گرفت

آل عمران هم زتو قیمت گرفت

سوره انعام شد یک نعمتت

مائده یک لقمه پر برکتت

سوره توبه ز هجرت توبه کرد

تا که خود را باب شهر توبه کرد

سوره اسرا ز تو شد تاج عشق

دیدن رخسار تو ،معراج عشق

السلام ای سوره ی نور نخست

سوره یاسین ،سلام حق به توست

سوره یوسف بود شرح فراق 

آیه هایش بر تو دارد اشتیاق

سوره مریم به وصف مادرت

سوره طاها حدیث دیگرت

سوره جمعه بود مشتاق تو

گشته ای دل آرام دل ،عشاق تو

سوره والعصر نامی از شماست

نام زیبای تو سوگند خداست

شد نمازت سوره المومنین

خط مشیت سوره الکافرون

سوره صف،صف نشین کوی تو

سوره حشر آمده هم خوی تو

سوره ی زیبای تبت مو به مو 

لعن و نفرین تو باشد بر عدو

ای بهار روزه ام از جام تو

عشق بازی می کنم با نام تو

                                                                شعر از :سید مجتبی خازنی