شعر:صلوات بر محمد

خوش رحمتیست یاران صلوات برمحمد
گـــــــــــویم ازدل جان صلواه برمحمد

 

گـــــویم ازدل وجان برعارفان کرمان
شادی روح سلمـــان صلوات برمحمد

 

صلوات اگربگویی یابی هرآنچه جویی
گرتوزخیل اویی صلــــوات برمحمد

 


آدم که باب ما بود سرخیــــل انبیا بود
وردش همین دعا بود صلوات برمحمد


 

موسی که زد عصا را برسنگ سخت خارا
میخواند این دعــــــا را صلوات برمحمد

 

صدرصفــــا محمـــــــد محمود نام احمد
دریا وجود رحمت صلـــــوات برمحمد

 

آن زلف عنبرینش وآن چشم نرگیسن اش
آن لعل شکــــــرینش صلوات برمحمد

 


گر فکر رهایی ز غم و راه نجاتی

 در این شب پر فیض تو خواهی ثمراتی

باید که به کوری دو چشمان حسودان

بر احمد و آلش بفرستی صلواتی

 

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍوَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ