مادر ای سبزترین واژه دهر

نام تو وه زیباست

صورتت روحانی

و فضای سخنت دشت صفا

ما ز لبخند تو آرامش جان می گیریم

با صفا می خندی چهره ت را بگشا

تا غم از خانه دلها برود

تا بشوید همه غصه ما

 

.........

«رجا»