جوانی، آغاز شکفتن است. جوانی، میلاد دوباره انسان است. انسان در جوانی، بار تکلیف الهی را به تازگی بر دوش گرفته است. خداوند، بسیاری از نعمت هایش را در جوانی به انسان ارزانی می‌دارد.

 


شمس منوّر

جلوه ى ذات خداى دادگستر اکبر آمد
مرحبا آئینه ى روى پیمبر اکبر آمد

از قدومش شد هویدا جنت موعود ما را
آنکه شد خلد مخلّد پاى تا سر اکبر آمد

داد مرغ شب نوید جانفزا بر ظلمت شب
کاشکارا شد سحر شمس منور اکبر آمد

شد گل افشان مقدم او را ملک با شوق و شادى
زان که امشب نوگل زهراى اطهر اکبر آمد

مولد او مى‏کند تفسیر ایثار و شهادت
در شجاعت ثانى ساقى کوثر اکبر آمد

او شبیه آمد محمد را به خلق و خلق و منطق
خاتم پیغمبران را یاد آور اکبر آمد

آنکه باشد مصحف و ایمان و تقوا را عصاره
از براى چرخ عزّ و جاه محور اکبر آمد

تا ز موج فتنه آرد کشتى دین را به ساحل
ناخدا و بادبان، سکّان و لنگر اکبر آمد

آمده دریاى فضل وجود را تابنده گوهر

بر سر تقوا و دین رخشنده افسر اکبر آمد

جام عشق ایزد آمد، شبه روى احمد آمد
آنکه دارد بر لبان خویش کوثر اکبر آمد

ا
ى  سماوى مژده ‏اى امشب بده نسل جوان را
گو شما را بهترین الگو و رهبر اکبر آمد

« شکوفه امید»

اى که نام تو همچو نام على است
جلوه ى حق ز چهره ى تو جلى است

تو طلوع دوباره ى عشقى
تو فروزان ستاره ى عشقى

افتخار حسین هستى تو
یادگار حسین هستى تو

عطر و بوى محمدى دارى
خلق و خوى محمدى دارى

خلف عترت بتولى تو
اشبه الناس بر رسول
ى تو

در پرت عالمى خضوع کند
از رخت آفتاب طلوع کند

یک جهان محو رمز کافت شد
کربلا صحنه ى مصافت شد

جان شیرین خود به کف دارى
تو از این کار خود هدف دارى

هدف تو بقاى اسلام است
خون سرخت بهاى اسلام است

تشنگى را تو درس، تاب دهى
نخل دین را به خون تو، آب دهى

غنچه ى پرپر حسینى تو
على اکبر حسینى تو

جان فداى تو و مرام تو باد
جان هستى فداى نام تو باد

یا على اى شکوفه ى امید
دل به مهر تو بسته است جوان

باغ مهرت همیشه خرم باد
جلوه ى عشق تو دمادم باد