برای سلامتی همه مادران دعا کنیم

برای شادی روح همه مادران از دست رفته صلوات
این جا آبدارخانه یک شرکت خصوصی است و این هم یک دستور اداری به کارکنان شرکت. دستوری که همه موظفند آن را اجرا کنند.