خیزید دو آیینۀ توحید ببینید

در مشرق یک صبح، دو خورشید ببینید

دو مطلع الانوار درخشید، ببینید

در عید نبی بار دگر عید ببینید

عیـد دگـری بـاز دل از خلــق ربــوده

چون حضرت صادق به جهان چشم گشوده

امروز گشودند ز رحمت در دیگر

گردید عیان حُسنِ خدامنظر دیگر

از جوفِ حرم گشت برون حیدر دیگر

یا آمده میلاد پیام‌آور دیگر؟

این عید جهان گستر شیعه است ببینید

میلاد ششـم رهبر شیعه است ببینید

انوار خدا تافته بر بام مدینه

پیراهن نور است بر اندام مدینه

دل می‌برد از اهل ولا نام مدینه

پیچیده به گوش همه پیغام مدینه

کامروز دمیده است به تن روح امامت

تبریک که آمد به جهان نوح امامت


این آینۀ روی خداوند جلیل است

این گمشدگان را به خط نور، دلیل است

این بر علی و فاطمه پاکیزه سلیل است

این راهبر آدم و موسا و خلیل است

ایـن تـا ابـد استـاد اساتید جهان است

با آنکه عیان است، نهان است، نهان است

دانش ببرَد سجده به خاک قدم او

تکمیل شده فیض مسیحا ز دم او

دریای کرم بوده نمی از کرم او

پیوسته بوَد علم به ظل علم او

بر بام سپهرِ شرفِ اوست ستاره

تا عمر جهان جابر حیان و زراره

انفاس مسیحاست مسیحای نسیمش

موسی «ارنی» گو شده در طور حریمش

دل مخزن اسرار خداوند حکیمش

تا حشر رسد بر همگان فیض عظیمش

دیـوار تجـلای الهـی اسـت رواقش

طاق است میان همگان مؤمن طاقش

بی‌منطق او علم بریده است زبانش

روییده گل «علّم الانسان» ز بیانش

دائم گهر علم بوَد ریگ روانش

علم است و ابوحمزه و حمران و ابانش

تـا حشـر امیـران سخـن بندۀ اویند

تنها نه همین است بنده او زنده اویند

این است که قرآن شده روشن ز کلامش

این است که برتر ز مقام است مقامش

این است که دانش شده مرهون قیامش

این است که داده‌است خداوند سلامش

سـر تـا قـدم آیینـۀ خیـرالبشر است این

دردانه شش بحر و یمِ شش‌گهر است این

ای ملک خداوند گلستان بقیعت

دل‌ها همه زوّار بیابان بقیعت

ارواح رسل، ساکن ایوان بقیعت

جنت همه یک گوشه ز دامان بقیعت

هر زائر دلداده که بشناخت شما را

از پنجره‌های حرمت دید خدا را

مهر تو چو روح آمده در پیکر جبریل

فرش ره زوار حریمت پر جبریل

هر شب حرم خلوت تو مشعر جبریل

از روز ازل سایۀ تو بر سر جبریل

اوصـاف تــو را غیـر خـداونـد نـدانــد

میثم چه سراید؟ چه بگوید؟ چه بخواند؟

****************

 

پیامبر اکرم(ص)-ولادت

 

امشب شب مبارک احیـای انبیاست

زیــرا شـبِ ولادت آقــای انبیـاست

در یک وجـود، جلوه کند عالم وجود؛

در یک جمال، صورت زیبای انبیاست

عید بزرگ جان جهـان و جهانِ جان،

عید خـدا و سیّد و مـولای انبیاست

دوران غـربت بشـریت سرآمده

یعنی شب ولادت پیغمبر آمده

امشب خدا به اهل زمین، آسمان دهد

ملک وجـود را شــرف جـاودان دهد

امشب خدا جمال دل‌آرای خویش را،

بـا روی دلربـای محمّـد نشـان دهد

با پرتـو جمـال منیـر رسـول خویش،

تا صبح حشر، نور به چشم جهان دهد

جان در طبق نهید که میلاد احمد است

اعـلان کنیـد بـر همه: عیدِ محمّد است

امشب خـدات رشـکِ قمـر داد آمنه!

با حُسن خویش بر تو پسـر داد آمنه!

نُه مـاه انتظـار کشیـدی بـه شوق او

تـا نخــل آرزوی تـو بــر داد آمنـه

فرزند تو گرامی و نامش محمّد است

این مـژده را خـدات خبـر داد آمنه

اینک تو را ولادت احمد مبارک است

بـر احمـد تو نام محمّد مبارک است

ای آمنـه! محمّدِ تــو، مظهـر خداست

رخسـار کبریایــیِ او منظـرِ خـداست

همچون کتاب وحی بگیرش به روی دست،

سر تا قدم ببـوس که پیغمبر خداست

تـا روز حشر بـر همـه پیغمبـری کند،

گفتـار وحـی او، سخـن آخـرِ خداست

آیینــۀ تمـام‌نمــای خـداست ایـن

پس آمده است و پیش‌تر از انبیاست این

ای آمنـه! محمـدت از انبیـا، سـر است

این بـر همه پیامبـران هـم پیمبر است

قرآن او -که وحی الهی ست- شاهد است

این از پیمبـران اولـوالعظم، برتــر است

قدر و کمال و شأن و جـلال و مقـام او

حتی در انبیـای سلف، فـوق بـاور است

این طفل نه- که قافله‌سالارِ انبیاست

آگاه باش هر نفسش، وحی کبریاست

ای کعبه! پیش پای محمد قیام کن

دورش طواف آور و کسب مقام کن

غار حرا بـه شوق وی آغوش برگشا

ماننـد کوه‌هـا به محمّد سـلام کن

ای شهر مکه عیـد محمّـد مبارکت!

از سیّــد پیامبــران احتــرام کـن

دوران کفر و ظلم و ضلالت، سر آمده

نـامش بلنـد بـاد کـه پیغمبـر آمده

میلاد احمد عید خداونـدِ سرمد است

عالم ز مقدمش همه خلدِ مُخلد است

از ربِّ کعبه در حـرم کعبه حکم شد

بت‌ها ادب کنید که میلاد احمد است

دوران بردگـی و اســارت تمــام شد

ای دختران زنده به گور، این محمّد است

بت‌هـا نـدا دهنـد به آوازۀ جلی

صلّ علی محمّد و صل علی علی

این یـاور تمــامِ ضعیفـان عـالم است

این منجــی همیشــۀ اولاد آدم است

این رهنمای گمشدگان تـا قیام حشر؛

این شمعِ جمع خلق، رسول مکرم است

این روی انبیـای الهـی به جسم پاک

این پای تا به سر همه روح مجسم است

این طفل نه که صاحب تنزیل بوده است

شاگـرد او معلـم جبرییــل بوده است

وقتی خدا به خلقت کونین داشت دست

ساقــی انبیــاست ز پیمــانه الــست

ایـن بـا خـدای عـزوجل بود هم‌سخن

روزی که صبحی و شب و روزی نبوده است

پیش از رسل رسول خدا بود و بود و بود

بعد از رسل رسول خدا هست و هست و هست

آدم هنوز آب و گلش بود در عدم

او بـود او پیامبــر خالــقِ قِــدَم

تـو تـا قیـام حشـر چـراغ هدایتی

با هر کلام صـاحب اعجـاز و آیتی

تـو تـا ابــد پیامبــران را پیمبری

بر فرد فرد صاحب حکـم و ولایتی

در بین انبیا و امم این شعار ماست

مـا امـت توایــم محمـد عنــایتی

"میثم" مدیحه‌خوان تو بوده است و آل تو

هر چنـد نیست در خـور قـدر و جلال تو

*************

میلاد رسول اکرم(ص) و امام صادق(ع) سرود 2

شام غمم سر آمد ، بیا که دلبر آمد
خندیده غنچه ی گل ، عید پیمبر آمد
دل ز آمنه ربوده یک نگاه او
دیدنی شده مکه ز روی ماه او 2
*****
یا محمدا محمدا محمدا 3
*****
جلوه ی سرمد آمد ، شادی بی حد آمد
ز مکه بر مشامم ، بوی محمد آمد
در حریم او گدای بینوا منم
مست ساغر خاتم الانبیاء منم2
*****
تو مشعر و منایی ، تو مروه و صفایی
آینه ی خدایی ، خاتم الانبیایی
آمنه زند بوسه به ماه روی تو
با دو صد شعف شانه کشد به موی تو2
*****
ای گل بی قرینه ، تویی سرور سینه
دلم گرفته امشب ، بهانه ی مدینه
عشقت آبرو داده به روی زشت من
بارگاه تو جنت من بهشت من2
*****
رهبر لایق آمد ، نشر حقایق آمد
به شیعیان بگویید ، امام صادق آمد
مثل گل ببین آمده خنده بر لبم
جرعه نوشم و مست رئیس مذهبم2
*****
مستم ز جام زهرا ، هستم غلام زهرا
مرغ دلم نشسته ، به روی بام زهرا
بر لبم بود شور و نوا و زمزمه
من کجا روم از سر کوی فاطمه

*************

امشب که شب خجسته ی دلبری است
دل ها ز غم و غصه و ماتم بری است
شاد است دل آل محمد، زیرا
میلاد رئیس مذهب جعفری است

 **************

ای شیعه شب نشاط و شور است
لبخند بزن گه سرور است
یک بار دگر مدینه ی عشق
غرق طرب و نشاط و شور است
زین آینه ی شعور و دانش
آئینه ی روشنی ز نور است
از جلوه ی نور علم و تقوا
یثرب به خدا که رشک طور است
گر آمده فصل شور و شادی
گر غم ز دل همه به دور است
احیــاگــر دیــن و مکتب آمد
ای شیعه رئیس مذهب آمد
*****
آمد به همه سرور بخشد
شیدائی و شوق و شور بخشد
یا قامت بردباری و علم
یک جان و دلی صبور بخشد
با پرچم دانش و فضیلت
بر خلق جهان شعور بخشد
تاریکی و غم ز دل زداید
تا آینه ای ز نور بخشد
تا بر همه تشنگان دانش
یک جرعه می طهور بخشد
احیــاگــر دیــن و مکتب آمد
ای شیعه رئیس مذهب آمد
*****
او آینه ی کمال علم است
او جلوه ای از جلال علم است
بر لوحه ی دانش و فضیلت
سر چشمه ی بی زوال علم است
این است شرافتش کز احمد
بر سینه ی او مدال علم است
گر طالب فضل و دانشی تو
او رشته ی اتصال علم است
با نغمه ی یا امام صادق
گر بر سر تو خیال علم است
احیــاگــر دیــن و مکتب آمد
ای شیعه رئیس مذهب آمد
*****
گر عشق ورا به سینه داری
گوهر تو در این خزینه داری
با پرتویی از محبت او
انوار ولا به سینه داری
ای آن که تو را ولایت اوست
یک گوهر بی قرینه داری
گر دست زدی به دامن او
در بحر بلا سفینه داری
ای دوست اگر چنان «وفائی»
شوق سفر مدینه داری
احیــاگــر دیــن و مکتب آمد
ای شیعه رئیس مذهب آمد

*************

سرود....

یا محمد یا محمد یا محمد عیدت مبارک

عید میلاد محمد آمد

گل برافشانید که احمد آمد

آمنه محو جمالش

مکه مبهوت جلالش

صلوات هر دو دنیا به محمد و به آل اش

یا محمد یا محمد یا محمد عیدت مبارک

آمنه از حق گوهر گرفتی

کل قرآن را در بر گرفتی

اختران امشب چشم انتظارن

با رسول الله زمزمه دارن

یا محمد دلبری کن

تا ابد روشنگری کن

بار دیگر امتت را رهبری کن

یا محمد یا محمد یا محمد عیدت مبارک

مکه میگردد دور محمد

سجده آرد بر جمال احمد

طی شده دوران کفر و مستی

گشته دوران خداپرستی

ازبتان کعبه امشب

بشنوید آوای  یا رب

در حرم بتها سراسر

ذکرشان گردیده بر لب

یا محمد یا محمد یا محمد عیدت مبارک

*******************

 

رسول ا... مدد(2) یا سیدی یا سیدی یا مصطفی
*****
فصل نو بهاره ، دل اسیر یاره ، بسکه بیقراره
بیرون میاد با هر نفس از توی سینه
یار همراز اومد ، یه گل ناز اومد ، دل به پرواز اومد
پر زده تا قبه ی خضرای مدینه 
من همه عمرمو به انتظار می شینم
تا گنبد سبز مدینه رو ببینم
*****
دل که با صفا شد ، مست مصطفی شد ، تا پر از وفا شد
مقابل جمال حق به آینه شد
آسمان غرق نور ، عالمی در سرور ، هر بدی گشته دور
که مکه سرمست نگار آمنه شد
با یه ندا گشوده راه وصل ایزد
صل علی نبینا و آل احمد
*****
من و فجر صادق ، من و قلب عاشق ، من و یه شقایق
همه اسیر دلبری که کرده جلوه
دو جهان دمادم ، همه ی دو عالم ، همه نسل آدم
فدای نوگل بهار امّ فروه
کاش نباشه زندگی بی یاس و شقایق
کاش که بشم فدایی امام صادق

 

 

*********************

توحید که لا اله الا ا... است
شرطش به خدا علی ولی ا... است
اسماء دوازده امام معصوم
توضیح محمدا رسول ا... است

***************************

ما در ملکوت عشق نا پیدائیم
بر خامه ی صورت آفرین شیدائیم
خورشید محمد است و در ملک وجود
آن ذره که در حساب ناید مائیم

*******************

بر چهره ی تابان محمد صلوات
بر نور ششم ولی داور صلوات
امروز که بهر ملت ماست دو عید
روز صلوات است مکرر صلوات

********************

آئینه دار عالم هستی است هست ما
جام جهان نماست دل حق پرست ما
تا پیرو محمد و آل محمدیم
بالای دست هر دو جهان است دست ما

************************

بر چهره ی زیبای محمد صلوات
بر گنبد خضرای محمد صلوات
سر تا به قدم آینه ی او زهراست
تقدیم به زهرای محمد صلوات

*********************************

میلاد پیامبر اکرم(ص) - سرود 4

به روی بال ملک حنای سرمدی است
به دستِ آمنه صد گلِ محمدی است
سر زده گلها ـ یا محمد
از دلِ صحرا ـ یا محمد
کعبه به نجوا ـ یا محمد
ای پدر زهرا یا محمد
یا رسول الله یا محمد (4)
*****
چو دیده، دیده تو را، شده شکار رُخت
تمام اهل سما، ببین خمارِ رخت
کرده اسیرم ـ رخ ماهش
دل ببرم بر ـ سر راهش
زندگی من ـ به پناهش
حسرت قلبم چشمِ سیاهش
یا رسول الله یا محمد (4)
*****
تمامِ نازِ رخش به خنده منجلی است
که نقش بازوی او ولایتِ علی است
نور خدایی ـ به سرشتت
فدای عمر و ـ سرنوشت
آل علی شد ـ چو بهشتت
تو عشق حیدری و علی عشقت
یا رسول الله یا محمد (4)

*****************************