انسان مسلمان‌ و عاقل ده‌ خصلت‌ را دارا  میباشد :  

 

1-از او امید خیر باشد

2- از بدى‌ او در امان‌ باشند

3- خیر اندک‌ دیگران را  بسیار شمارد

4-خیر بسیار خود را اندک‌ شمارد

 5- هرچه‌ حاجت‌ از  او  خواهند  دلتنگ‌ نشود

 6-  در عمر خود از دانش‌طلبى‌ خسته‌ نشود ،  

7-فقر  در راه‌ خدایش‌ از توانگرى‌ محبوبتر باشد

8-خوارى‌ در راه‌ خدایش‌ از  عزت‌ با  دشمنش‌ محبوبتر باشد

9-گمنامى‌ را از پرنامى‌ خواهانتر باشد . 

 10-سپس‌ فرمود : دهم احدى‌ را ننگرد جز این‌ که‌ بگوید او از من‌ بهتر و پرهیزگارتر  است‌.  

(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 467)