فرداها میرسد...

خیلی زودتر از آنکه قرار بود فرابرسد

بی محابا میگذردبرای عبور از روزگارانت از تو اجازه ای نخواهد گرفت

فقط میگذرد و... میدود و میگذردتو در این بین نقشی نداری؟؟؟

بدان حق انتخابی برای سرعتش نخواهی داشت

میتوانی بنشینی و دویدنش را تماشا کنی...

 یا اگر برای ایامت ارزشی قائل بودی تا میتوانی از آن استفاده

ببری  تصمیم با توست

آری سرنوشت یا پیشانی نوشت تو چیزی خواهد بود که خودت میخواهی

تو فقط پیش برو و آن را مطابق میلت بساز

دنیا آماده اطاعت کردن از فرامین توست

"گر اندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر

این راز را بدان تو با تفکراتت میتوانی ناچیزترین و یا بیشترین سهم از رویاهایت را داشته باشی

پس تفکراتت را برای کمک خالصانه بخودت به کار بگیر

این را آویزه گوشت کن که

:: تو میتوانی:: همیشه :: خواستن توانستن است::

با نام و یاد خدا شروع کن