★ چند لحظه انرژی مثبت ★

امروزه صحبت کردن از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نقل هر مجلسی است. تقریبا به هر کسی می گوییم چه خبر ؟

از مشکلات اقتصادی و اجتماعی سخن می گوید .

بیشتر آدمهای اطراف ما به مخزن متحرک سرشار از انرژی منفی تبدیل شده اند . اما تا کنون چند نفر را دیده اید که اینطرف و آنطرف بروند و با لبخند از زندگی و شادی صحبت کنند ؟


آیا واقعا زندگی اینقدر تیره و تار شده که ما هیچ حرف خوبی در باره آن برای گفتن نداریم و تا به هم میرسیم از بد بختی ها و سیاهی زندگی سخن می گوییم ؟

اگر می دانستیم این گونه حرف زدن در باره زندگی چه بر سر زندگی ما می آورد حتما در نوع نگاهمان تجدید نظر می کردیم .
اگر بخواهم تشبیه کنم بهترین تشبیه حرکت یک تانک در یک مزرعه گل است . نتیجه را خودتان تصور کنید .
ما با دست خودمان رویا های خود را در خاک می کنیم و تخم آفت در مزرعه خود می پاشیم .

باید از حرف منفی و ترانه منفی و هم صحبت منفی بپرهیزیم . و اگر هم خود را در موقعیتی یافتیم که راه فراری نبود ( مثل یک مهمانی و یا جمع دوستانه ) باید سعی کنیم موضوع را عوض کنیم .

باور کنید اگر شما و فقط شما یک نفر بخواهید زندگی شادی و نشاط بسیار بیشتری از اکنون تان برای شما دارد

قصد من انکار مشکلات و سیاهی ها نیست آنها هم بخشی از دنیای ما را تشکیل می دهند . منظورم این است که رو ی آنها تمرکز نکنیم و سعی کنیم خود را بیشتر با خوبیها و زیباییهای زندگی مواجه سازیم .

چگونه ؟

با تمرکز کردن بر آنها .
با گفتن و خواندن از آنها .
با معاشرت با انسانهای شاد و موفق و مثبت .

حال انتخاب با خود ماست که برای گرفتن عکس کنار سطل زباله کنار خیابان بایستیم یا کنار درخت کنار خیابان .
مثبت بیندیشید
اگر مایلید
شاد باشید.