پت و مت شاید به نظر بعضی ها احمق باشند ولی به نظر من دو دوست جدا نشدنی هستند