هر انسانی دو آموزگار دارد :

یکی روزگار و دیگری آموزگار

اولی به بهای زندگی ات 

و دومی به بهای زندگی اش