حوی درخواست

یک روز دورفیق تصمیم گرفتند به کلیسا بروند و دعا کنند.یکی از آنها به نزد کشیش رفت و از او سوال کرد : آقای کشیش ، آیا می توان وسط دعا کردن سیگار کشید . کشیش فورا جواب داد :نه ، آخه وسط دعا کردن جای سیگار کشیدن است . رفیقش به او گفت بگذار من از او سوال کنم . آقا کشیش : آیا کسی که سیگار می کشد می تواند دعا کند . کشیک با حالتی مهربان جواب داد: بله عزیزم!!!!!!!!!!