خواستن ، توانستن است.

زندگی پر است از گره هایی که تو آنرا نبسته ای

اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی........ و تو میتوانی