هر گاه دیدید کسی به موفقیتی دست یافته که شما به آن دست نیافته اید،

بدانید او کارهایی کرده است که شما نکرده اید.