بر اساس چکیده‌ی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1390 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، سرانه‌ی سالانه کار مفید در ژاپن 2420 ساعت، کره‌‌ی جنوبی 1900 ساعت، چین 1420 ساعت، آمریکا 1360 ساعت، ترکیه 1330 ساعت، آلمان 1700 ساعت، پاکستان 1100 ساعت، افغانستان 950 ساعت، عربستان 720 ساعت و کویت 600 ساعت است. سرانه‌ی کار مفید در ایران نیز سالانه 800 ساعت است که این عدد از کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان هم پایین‌تر است.