میزان باروری زنان از سال 1355 تا سال 1390 کاهش چشمگیری داشته و در صورت ادامه روند کاهش جمعیت، این مسئله به یک بحران اجتماعی، اقتصادی امنیتی و سیاسی تبدیل خواهد شد.

 فرض کنید تمام امکاناتی که در شهرتان وجود دارد بعد از چند سال به دلیل کم شدن جمعیت شهر، بین افراد کمتری تقسیم شود، به نظر این روند می تواند شرایط را برای زندگی بهتر مهیا کند. اما ماجرا به این راحتی ها هم نیست. برخی از کارشناسان معتقدند در چنین وضعیتی جامعه و شهر شما دچار چالش های جدیدتری خواهد شد و شرایط را بدتر از قبل خواهد کرد. در ادامه برخی از چالشهای کاهش جمعیت و مسایل مرتبط دیگر را بررسی خواهیم کرد.

در اثرکاهش باروری جمعیت در سن کار کاهش یافته، و کشورها برای تأمین نیروی کار خود سیاست های مهاجرپذیری را در پیش می‌گیرند، مهاجران وارده شده به هر کشور ساختار فرهنگی و اجتماعی آن را دچار تغییرات اساسی می کند.

آمار نشان می دهد میزان باروری زنان از سال 1355 تا سال 1390 کاهش چشمگیری داشته و در صورت ادامه روند کاهش جمعیت، این مسئله به یک بحران اجتماعی، اقتصادی امنیتی و سیاسی تبدیل خواهد شد.
 
امید به زندگی:
 یک شاخص آماری است که نشان می دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه چند سال می تواند توقع طول عمر داشته باشد.
 
نرخ باروری کل:
منظور از نرخ باروری کل تعیین تعداد فرزندانی است که جانشین والدین شوند. اگر این شاخص در حد 1/2 بچه یا کمتر باشد به معنی کاهش تدریجی جمعیت و نهایتاً انقراض نسلی است.
 
نرخ رشد جمعیت:
نرخ رشد جمعیت اکنون ۱.۳ درصد است که کاهش رشد جمعیت جدی و سریع اتفاق افتاده و اگر با این روند پیش برویم در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
 
هرم جمعیت:
هرم سنی کشور در حال گذر است یعنی گذر از یک ساختار سنی کاملاً جوان به ساختاری سالخورده (کوچک شدن قاعده هرم) با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته، میتوان گفت که وضعیت جمعیتی جمهوری اسلامی ایران در 50 سال آینده در وضعیت مطلوبی نخواهد بود و به سمت کاهش جمعیت پیش خواهیم رفت. ضمن آن که جمعیت جوان و فعال کشور نیز به شدت کاهش خواهد یافت. افزایش جمعیت سالمند نیز ضمن عدم توانمندی اقتصادی، نیازمند خدمات بیشتر بخش جوان جمعیت خواهد بود.
 
دلایل موافقان و مخالفان افزایش جمعیت
 
موافقان
- نیروی انسانی منشا قدرت است.
- رشد جمعیت سفارش دین و کنترل جمعیت توطئه غرب است.
- جمعیت زیاد، عامل توسعه اقتصادی است.
- جلوگیری از روند پیر شدن جمعیت میکند.
- وقتی نیمی ازجمعیت یک کشور سالخورده باشد نیمه جوان جمعیت باید انرژی خود را صرف نگهداری و خدمات رسانی به نیمه سالخورده کنند و این بزرگترین چالش اقتصادی است.
 
مخالفان
- فراهم نبودن زیرساختها (آموزشی، بهداشتی، رفاهی و...)
- مبهم بودن آینده شغلی نسل آینده
- شرایط نامناسب معیشتی و اقتصادی خانوادهها (والدین)
- فراهم نبودن زندگی توام با رفاه برای نسل آینده
- نبود پشتوانه کارشناسی برای افزایش جمعیت
- به دلایل فرهنگی رشد جمعیت بیشتر در فقرا رخ خواهد داد و سبب وخامت وضع آنها خواهدشد   1391/7/7

منبع:سایت مشرق