چگونه کلاس درس را مدیریت کنیم؟

 مدیریت کلاسی که با قوانین سخت، دانش‌آموزان را به منفعل بودن و اطاعت وا می‌دارد، ممکن است مشارکت دانش‌آموزان را در یادگیری فعال و تفکر سطح بالا کاهش دهد.

  کارشناسان مدیریت کلاس درس بیان می‌کنند که امروزه تفکر در مورد بهترین شیوه اداره کلاس تغییر پیدا کرده است، از این نظر که در دیدگاه‌های قدیمی‌تر به ایجاد و کاربرد قوانین مربوط به کنترل رفتار دانش‌آموزان تأکید می‌شد، اما در دیدگاه‌های جدیدتر، بیشتر بر نیازهای دانش‌آموزان به ایجاد روابط و فرصت‌هایی برای خود تنظیمی تأکید می‌شود.

  در روند جدید مدیریت کلاسی و اداره کلاس درس، بیشتر بر راهنمایی دانش‌آموزان برای مهارت در کنترل خود و اتکا بر کنترل درونی تأکید می‌شود.

  در گذشته، به معلم به عنوان یک مدیر، انتقال‌دهنده و کارگردان نگاه می‌شد،این در حالی است که در فرآیند کنونی، مدیریت کلاس بر مبنای روش یادگیرنده محور، معلم بیشتر یک راهنما، هماهنگ‌کننده و تسهیل‌کننده است.

این الگوی جدید اداره کلاس درس به معنای آسان‌گیری و بی‌بند و باری در کلاس نیست، بلکه تأکید بر مهربانی و آموزش خودکنترلی، خودتنظیمی و شاگردمحوری در مدارس امروزی است.

  به اقداماتی که معلم انجام می‌دهد تا کلاس درس را به صورت موقعیتی مناسب برای یادگیری در آورد، اداره کلاس درس می‌گویند،  اصطلاحی که همراه با اداره کلاس درس به کار می‌رود، برقراری انضباط است و برقراری انضباط به اقداماتی گفته می‌شود که از سوی معلم و سایر مسوولان آموزشگاه به منظور جلوگیری از وقوع رفتارهای مشکل‌آفرین یا در پاسخ به رفتارهای مشکل‌آفرین، به منظور کاهش آن‌ها در آینده صورت می‌پذیرد.

  اداره صحیح کلاس درس از آن نظر مهم است که معلم از آن طریق می‌تواند رفتارهای مخرب و مزاحم را شناسایی و اصلاح کند و با ایجاد محیطی آرام و بدون تنش و درگیری شرکت دانش‌آموزان را در فعالیت‌های یادگیری افزایش دهد. همچنین از این طریق است که می‌توانند ضمن ایجاد جو مشارکت و صمیمیت در محیط آموزشی بر سطح انگیزش یادگیری دانش‌آموزان بیافزاید.